Data o využití parkovacích zón

Ve spolupráci s Odborem správy veřejného prostranství ÚMČ Praha 5 a Oddělením zón placeného stání Technické správy komunikací hl.m. Prahy se nám podařilo získat data ze statistické evidence zón placeného stání pro zónu Barrandov, kde regulovaný režim parkování začal platit v srpnu 2017. Všechny dále uvedené počty jsou za dvouměsíční období září-říjen 2017.

Filmařská a Barrandovská ulice jsou bez aut

První tabulka porovnává počet na ulici čarami ohraničených parkovacích míst (přičemž kapacita ulic by unesla i více míst), počet prodaných dlouhodobých parkovacích oprávnění a zjištěné využití parkovacích míst ve dne (kdy platí omezení) a v noci (době, kdy je možné parkovat volně a bezplatně).

Ulice

Počet míst

Počet oprávnění

Využití ve dne

Využití v noci

Kříženeckého nám.

13

1

46%

31%

Filmařská

61

3

Rez. 19%, Smíš. 63%

Rez. 19%, Smíš. 25%

Barrandovská

35

1

20%

17%

Lumiérů

156

56

Rez. 39%, Smíš. 57%

Rez. 47%, Smíš. 68%

Na Habrové

26

7

31%

35%

Poměr mezi počtem vyznačených parkovacích míst a počtem vydaných oprávnění je až šokující. V ostatních parkovacích zónách Prahy se totiž prodává i více oprávnění, než je kapacita ulic. Podobně jednoznačné je i velmi malé využití parkovacích stání v době, kdy je povoleno parkovat bezplatně. Vyšší zjištěná obsazenost parkovacích míst, než by odpovídalo počtu prodaných povolenek je dána především krátkodobými stáními návštěvníků zóny a dělníků a dodavatelů momentálně probíhající stavby v ulici Pod Ateliéry.

Filmařská ulice bez aut

Obrázek Filmařské ulice dříve zaplněné odloženými auty návštěvníků nedalekého areálu filmových studií se po zavedení zón takto proměnil. Povolení k parkování si koupili jen tři majitelé aut. Ostatní mají auta v garážích a na svých pozemcích.

Ve všech ostatních ulicích kromě Lumiérů se zdají být zóny zbytečné. Parkovací zóna v nich byla vytvořena jen proto, aby do nich návštěvníci filmových ateliérů nepřesunuli svá auta dříve odkládaná právě do ulice Lumiérů. Je-li ve třech ulicích vytvořeno celkem 109 parkovacích stání a jen 5 řidičů tam má koupeno oprávnění parkovat (a to rezidentů i abonentů dohromady), pak to stojí za zamyšlení, ne?

Ve skutečnosti se to dalo očekávat. Všechny rodinné domy ve Filmařské, Barrandovské i Na Habrové totiž mají své garáže i vjezdy na pozemek. Místní tedy nechtějí za parkování platit a parkují na svém. Auta, která v těchto ulicích parkují bez placení, jsou spíše dodavatelů staveb a dělníků, kteří na stavbách pracují. Ovšem právě tito řidiči odstavují auta před vjezdy na pozemek a všude tam, kde nejsou vyznačená modrými pruhy parkovací místa. Jakoby se chtěli vyhnout nejen placení parkovného, ale i pokutě. Výsledkem je téměř prázdná ulice s jen několika málo auty, která ovšem místní obtěžují v nevhodných místech u výjezdu z garáže nebo pozemku. To je absurdní výsledek, ne?

Pokud by bylo možné navrhnout pro tyto ulice nějakou změnu parkovacího systému, pak by to bylo zkrácení doby omezeného parkování nikoliv do 20:00, ale jen např. do 16:00. Celodennímu odkládání cizích vozidel by to bránilo stejně a přitom neomezovalo tolik místní a jejich příbuzné či návštěvy. Podmínka trvalého bydliště je také velmi omezující, zejména pro nájemníky, jímž majitel nemovitosti nedal k přihlášení souhlas a také pro zde bydlící majitele nemovitosti, kteří mají trvalé bydliště jinde (třeba cizinci). Jednodušší by bylo povolení vztahovat k vlastnictví nemovitosti či nájemní smlouvě.

Dále se tedy budeme zabývat pouze ulicí Lumiérů.

Lumiérů nepotřebuje další parkoviště

Před dvěma lety jsme psali o nutnosti rekonstruovat chodníky v ulici Lumiérů (zde je původní trochu ironický článek v *.pdf včetně fotodokumentace). Radnice pak zadala projekt rekonstrukce celé ulice s požadavkem vytvoření většího množství nových parkovacích míst. Na základě takového zadání projektant navrhl zmenšit plochu zeleně v ulici a vyasfaltovat další plochy pro parkování. Po seznámení se s projektem jsme oponovali, že chyba není v projektu, ale v samém jeho zadání. Tvrdili jsme, že pokud se podaří vypudit z památkové zóny odložená auta návštěvníků sousedního filmařského areálu, nebude nutné asfaltovat další plochy na úkor zeleně. Spíše by bylo možné zmenšit asfaltové plochy a nahradit je mozaikovou dlažbou a zelení. Tato první čísla nám dávají za pravdu.

Porovnejme zjištěný stav k 1.11.2017 s návrhem rekonstrukce ulice Lumiérů ve 4 úsecích tak, jak je dělí statistická evidence parkovací zóny. Původní návrh rekonstrukce jsme na našem webu uvedli v červnu 2016 včetně výkresů.

Úsek 1 – Lumiérů od křižovatky s Barrandovskou směrem na SV – slepý konec

PS-3524 – Rezidentní zóna

počet stání: 25, počet parkovacích relací)*: 0, obsazenost ve dne: 22% , obsazenost v noci: 24%,

počet projektem navržených stání: 24 – tj. 4x vyšší než je max. obsazenost.

Doporučení k projektu: Doporučujeme před pozemkem č.parc. 711/1 zachovat zeleň a vybudovat chodník s mozaikovou dlažbou. Část navržených parkovacích míst před domem Lumiérů 41 (tj. v křižovatce s Barrandovskou) nahradit zelení. Samotná křižovatka je zbytečně velkou kompaktní asfaltovou plochou, kterou je vhodnější redukovat dlažbou a zelení.

Úsek 2 – Lumiérů od křižovatky s Barrandovskou ke křižovatce s Na Habrové

PS-3523 – Rezidentní zóna

počet stání: 61, počet parkovacích relací)*: 1, obsazenost ve dne: 36% , obsazenost v noci: 43%,

počet projektem navržených stání: 63 – tj. 2,3x vyšší než je max. obsazenost.

Doporučení k projektu: V této části ulice projekt neobsahuje žádnou zelenou plochu. Doporučujeme vytvořit nejméně jeden zelený ostrov, např. v místech, kde je dnes asfaltová plošně vyšrafovaná a tedy nepoužitelná plocha. Dále doporučujeme asfalt používat jen a pouze v jízdním pruhu a parkovací místa vydláždit. Opticky se tak jízdní pruh zúží a nebude svádět k rychlé jízdě.

Úsek 3 – Lumiérů od křižovatky s Na Habrové k Lumiérů 427/18

PS-3521 – Rezidentní zóna

počet stání: 33, počet parkovacích relací)*: 3, obsazenost ve dne: 61% , obsazenost v noci: 79%,

počet projektem navržených stání: 39 – tj. 1,5x vyšší než je max. obsazenost.

Doporučení k projektu: V této nejkratší části ulice projekt navrhuje zmenšit zelené plochy a místo podélného stání provést šikmé příčné. Šikmá stání uberou zeleň a vytvoří další již nepotřebná parkovací místa. Souhlasíme se šikmými stáními, pokud v blízkosti křižovatky, míst k přecházení a vjezdů na pozemek budou vytvořeny větší zelené plochy na místo těchto nově navržených parkovacích míst. Dále doporučujeme asfalt používat jen a pouze v jízdním pruhu a parkovací místa vydláždit. Opticky se tak jízdní pruh zúží a nebude svádět k rychlé jízdě.

Úsek 4 – Lumiérů od Lumiérů 427/18 ke Kříženeckého náměstí

PS-3517 – Smíšená zóna

počet stání: 37, počet parkovacích relací)*: 1, obsazenost ve dne: 57% , obsazenost v noci: 68%,

počet projektem navržených stání: 51 – tj. více než 2x vyšší počet, než je max. obsazenost.

Doporučení k projektu: V této části ulice projekt navrhuje zmenšit zelené plochy a místo podélného stání provést šikmé příčné. Šikmá stání ubírají zeleň a vytvářejí další již nepotřebná parkovací místa. Souhlasíme se šikmými stáními, pokud na místě části nově navržených bude větší kompaktní zelená plocha. Bude-li přesunuta autobusová zastávka, jak je uvedeno v projektu, pak na místo zrušeného asfaltového zálivu pro zastávku místo nových parkovacích míst navrhujeme rozšířit zelenou plochu. Dále doporučujeme asfalt používat jen a pouze v jízdním pruhu a parkovací místa vydláždit. Opticky se tak jízdní pruh zúží a nebude svádět k rychlé jízdě.

Jaká je budoucnost ulice Lumiérů?

Je to na nás, zda si necháme na dlouhá léta přetvořit ulici ve velké asfaltové parkoviště nebo ji postupně s ústupem potřeby odstavovat auta (viz níže) přeměníme v park. Tady jsou argumenty pro to druhé:

Proti větším výkyvům teplot a intenzivnějšímu krátkodobému spadu srážek pomáhají ve městech zelené plochy. Je ověřeno, že velké asfaltové plochy se v horkých letních dnech přehřívají a zvyšují teplotu vzduchu v ulici až o 8 stupňů Celsia proti stavu, kdy by plocha byla zatravněná. Při přívalových deštích pak voda rychle mizí v kanalizaci a krátkodobě ji zahlcuje. Na Barrandově není oddělena splašková kanalizace od dešťové a níže položené domy ve Filmařské a Barrandovské mívaly právě při přívalových deštích s kanalizací problémy.

Příznivci automobilismu možná namítnou, že počet aut bude stoupat a je potřeba vytvářet rezervu pro parkování. Nebude stoupat a není potřeba. Auta ve městech průměrně 97% doby své životnosti stojí v ulicích a překážejí. Za pár let bude nejen pohodlnější, ale především levnější, auto nevlastnit a používat autonomní (samořízené) robotaxi jako službu. Pak začnou ta parkující auta z ulic mizet, a postupně jednou zmizí všechna. I z ulice Lumiérů. Pak by teprve byla škoda mít pod okny asfaltové plochy místo parkových úprav.

Jak brzy to bude? Ještě před třemi lety to byla vize na 15 let dopředu. Vývoj je však mnohem rychlejší a testy prototypů probíhají současně v mnoha zemích. Letos zahájili pravidelný provoz pro zákazníky na západním pobřeží USA a v Singapuru a na polovinu roku 2018 jej ohlásili ve Francii. Sledujte například zde:

http://auto.ihned.cz/c1-65953720-v-parizi-se-predstavilo-robotaxi-bez-ridice-do-provozu-se-dostane-v-polovine-roku-2018

https://www.tyden.cz/rubriky/auta/zajimavosti/test-autonomniho-ovladani-vozu-v-mestskem-provozu_452014.html

https://www.flowee.cz/eco/technika/3181-auta-bez-ridice-to-neni-fikce-ale-realita-v-singapore-uz-jezdi

Podle posledního článku tato technologie již dorazila i do Ústí nad Labem.

https://www.seznam.cz/zpravy/clanek/v-usti-nad-labem-chteji-vyzkouset-minibus-bez-ridice-po-evrope-uz-jich-jezdi-nekolik-39951?dop-ab-variant=&seq-no=1&source=hp

)*počet parkovacích relací= maximální počet uhrazených krátkodobých stání všeho druhu za měsíc bez ohledu na způsob úhrady a délku stání

Pod příspěvkem je prostor pro diskuzi. Pište prosím věcné připomínky a pokud budete vystupovat anonymně, uveďte alespoň z jaké jste ulice.

Jeden myslel na “Data o využití parkovacích zón

 • 29 listopadu, 2017 (10:49)
  Trvalý odkaz

  Dobrý den,

  v článku uváděnou změnu provozní doby jsem řešil s panem Hrabánkem v červnu letošního roku, viz níže uvedená komunikace. Žel musím podotknout, že Úřad MČP5 si zvykl potřebu zavedení zón u nás na Barrandově zdůvodňovat eminentním zájmem neziskových organizací o toto řešení. Vím, že to tak ve skutečnosti nebylo, leč Úřad to tak komunikuje. Každopádně prosazení úpravy provozní doby bude znamenat, že to musí minimálně projít Radou HMP a musí na to být znatelný tlak ze strany MČ…

  Děkuji za váš čas věnovaný všem kauzám a těším se na další vývoj,

  Jan Fabianek
  Lumiérů 20

  „Dobrý den pane Ing. Fabiánku,
  děkujeme za Váš email, o situaci na Barrandově víme a tato se řeší již od 2016, kdy přišel požadavek na zavedení ZPS na Barrandově (oblast v okolí filmových ateliérů). Přibližně v březnu 2017 proběhla na MČP5 diskuze se zástupci Starého Barrandova (spolek Trilobit atp.), TSK a.s., MHMP a vedení MČP5, ze kterého vyšel jasný výsledek zavedení ZPS na výše uvedenou oblast. Jiné řešení k regulaci parkování vozidel není a v průběhu let bude tento systém ZPS zaveden na celou Prahu 5. Obecně k Vaší otázce, nyní je pro celou ZPS Prahy 5 odsouhlasena provozní doba od 8.00 do 20. 00 Po-Pá. ZPS na Barrandově by měla být v provozu od 26.8.2017 s touto provozní dobou a v podobě, která je vypracovaná projektanty ZPS a schválená MHMP , TSK a.s. Po spuštění ZPS a po nějaké době provozu ZPS se ukáže, jaké změny jsou nutné a ku prospěchu a jaké ne. Samozřejmě toto vše vychází z poznatků MČP5,TSK a.s. a projektantů ZPS. Jakékoliv následné změny musí projít novelou na MHMP.
  Děkuji.
  S pozdravem.
  Jan Hrabánek
  Odbor správy veřejného prostranství
  tel: + 420 257 000 285
  e-mail:jan.hrabanek@praha5.cz

  From: Jan Fabianek [mailto:Jan.Fabianek@seznam.cz]
  Sent: Monday, June 19, 2017 2:58 PM
  To: Hrabánek Jan
  Subject: Re: ZPS
  Dobrý den,
  děkuji za informace. Klíčový je pro nás údaj o provozní době, tj. to co bude naspáno na doplňkové tabulce značky. ZPS na Starém Barrandově vzniká hlavně kvůli parkování zaměstnanců areálu Filmových ateliérů na veřených komunikacích spravovaných TSK (poté co zpoplatnili parkování uvnitř areálu). Jiný důvod to nemá, protože obchody zde žádné nejsou. Stávající parkovací místa pro residenty také bohatě stačí, protože žádná velká výstavba bytů se v lokalitě nekoná. Je možné upravit provozní dobu ZPS, pokud k tomu bude podnět od residentů? Jakou by měl mít podnět formu? Přijde nám zbytečné regulovat parkování až do 20:00, většina zaměstnanců ateliérů odjíždí mezi 16 a 17:00. Děkuji,
  Jan Fabianek“

  Reagovat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..