Pravidla pro posuzování investorských záměrů ve stabilizovaných územích městské části Praha 5

schválená usnesením č. RMČ/49/1373/2021 ze dne 10.11.2021


Praha 5 je atraktivní a dynamicky se rozvíjející městskou částí hlavního města. Úkolem
zvolených zastupitelů je dbát o rovnovážný přístup k rozvoji i ochraně charakteru
jednotlivých lokalit městské části, zlepšovat kvalitu života obyvatel i přístup k veřejné
infrastruktuře. Proto je zásadním úkolem samosprávy spolupracovat na vzniku
stabilního, transparentního a předvídatelného prostředí pro rozvoj území MČ Prahy 5.
Rada MČ Praha 5 schválila pro účely posuzování stavebních záměrů na území
městské části tato „Pravidla pro posuzování záměrů ve stabilizovaných územích
městské části Praha 5“, dále jen „Pravidla“. Jedná se o metodiku posuzování záměrů,
kterou se při formulaci svého vyjádření řídí městská část Praha 5 jako účastník
územního řízení.


Pojmy
(1) Záměrem se pro účely těchto pravidel rozumí úmysl investora obnovit, rekonstruovat
či přestavět stávající stavbu, nahradit stávající stavbu novou, anebo umístit novou
stavbu nebo soubor staveb na v současnosti nezastavěnou zastavitelnou plochu.


(2) Stabilizovaným územím se pro účely těchto pravidel rozumí taková území, pro která
není v územně plánovací dokumentaci hl. m. Prahy stanovena míra využití ploch. Z
hlediska limitů rozvoje je možné pouze zachování, dotvoření a rehabilitace stávající
urbanistické struktury bez možnosti další rozsáhlé stavební činnosti (viz Oddíl 8, odstavec (3) Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy)


(3) Hrubou podlažní plochou se pro účely těchto pravidel rozumí součet ploch hlavní
funkce ve všech podlažích budovy, vymezených vnějším obrysem konstrukcí budovy,
vyjádřený ve čtverečních metrech. (viz §2 písm. g) Pražských stavebních předpisů).


(4) Zastavěnou plochou se pro účely těchto pravidel rozumí plocha vymezená obvodem
budovy na úrovni terénu.


(5) Pozemkem se pro účely těchto pravidel rozumí plocha všech parcel tvořících
nedělitelný celek s budovou, tedy jak zastavěných parcel, tak i parcel bezprostředně
souvisejících s užíváním budovy. Pro stanovení míry využití území je třeba uvažovat
pouze pozemky v příslušné zastavitelné ploše s rozdílným způsobem využití (dříve
funkční ploše) dle Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (ÚPn).

 

(6) Blokem se pro účely těchto pravidel rozumí ucelená část území, tvořená souborem
pozemků, zpravidla ohraničená uličním prostranstvím a vymezená uliční čarou (viz §2 písm. b) Pražských stavebních předpisů).

 

(7) Charakterem území se pro účely těchto pravidel rozumí především intenzita, struktura
a typ zastavění, vymezení veřejných prostranství a způsob využití území (viz §2 písm. h) Pražských stavebních předpisů).
Hlediska pro posouzení záměru Městská část Praha 5 považuje stabilizovaná území a z nich zejména rezidenční čtvrti
za velmi hodnotná území se svébytným charakterem. Usiluje v nich o zachování tohoto
charakteru a zabránění necitlivým a nepřiměřeným stavebním zásahům. Každý
stavební záměr v těchto územích městská část Praha 5 posuzuje z hlediska souladu s
typickým charakterem území. Důraz je kladen zejména na:
– míru využití území pomocí srovnávacího propočtu průměrné míry využití území dle
podílu hrubých podlažních ploch a velikosti pozemků
– velikost, případně rozčlenění zastavěné plochy pozemků
– charakteristickou parcelaci v území
– podlažnost
– kontext s uliční a stavební čárou
– způsob využití
– architektonický výraz


Postup předkladu záměru
Žadateli, který chce od městské části Praha 5 jako budoucího účastníka územního
řízení získat vyjádření k záměru ve stabilizovaném území, je doporučen následující
postup:


1.
Vymezit území, vzhledem ke kterému bude záměr městkou částí Praha 5 posuzován z
hlediska souladu s charakterem území. Jedná se zpravidla o blok, ve kterém se záměr
nachází, případně tento blok a protější blok, případně větší území. Záleží na konkrétní
situaci a podstatné je, aby vymezené území představovalo skutečný charakter území
bez atypických odchylek historických chyb, které někde mohly v minulosti nastat.
(Například v rezidenční staré vilové čtvrti je nutno záměr vztahovat k charakteru převažujících rezidenčních vil a nikoliv k ojedinělému panelovému bytovému domu z pozdějšího období.)
Vymezené území je vhodné konzultovat s Odborem územního rozvoje Úřadu městské
části Praha 5 (dále jen OÚR).


2.
Definovat charakter území. Ve vymezeném území provést rešerši všech staveb,
propočítat u nich potřebné parametry a stanovit:
– u každé stavby koeficient podlažních ploch jako podíl hrubé podlažní plochy a rozlohy
pozemku; zastavěnou plochu; podlažnost
– průměrné údaje charakterizující vymezené území: průměrný koeficient podlažních
ploch (KPP); průměrnou velikost zastavěné plochy (jedná se o absolutní číslo, nikoli
zlomek vyjadřující zastavěnost pozemku); průměrnou podlažnost
– vedení uliční a stavební čáry
– významné charakteristické prvky v území
Charakter území je vhodné konzultovat s Odborem územního rozvoje Úřadu městské
části Praha 5 (dále jen OÚR).


3.
Záměr přizpůsobit parametrům, které udávají charakter vymezeného území:
Míra využití území by měla odpovídat koeficientu podlažních ploch (KPP)
charakteristickému pro vymezené území. Při stanovení míry využití území (KPP
posuzovaného pozemku) je nutné přihlédnout k tomu, zda pozemek nebyl účelově
oddělen od pozemku některé sousední stavby a zda jeho plocha již byla započtena pro
stanovení míry využití území této sousední stavby. Dvojí započtení plochy pozemku je
nepřípustné. (Pokud se stavba navrhuje na pozemku odděleném od sousedního
pozemku, měla by celková hodnota KPP těchto dvou staveb odpovídat průměrnému
KPP, charakteristickému pro vymezené území za stavu před oddělením pozemku.)
Koeficient zeleně KZ by měl odpovídat navrženému koeficientu podlažních ploch dle
metodiky ÚPn.
Zastavěná plocha navržené stavby by měla odpovídat průměrné velikosti zastavěné
plochy budov charakteristické pro vymezené území. Záměr by měl obsahovat
přiměřený rozsah zelených ploch.
Podlažnost by měla být stejná, výjimečně vyšší o jedno podlaží. Je třeba citlivě vnímat
úroveň hlavní římsy přilehlých sousedních objektů a zásadní pozornost výšce věnovat
zejména u objektů v památkových zónách.
Uliční i stavební čára by měly navazovat na vedení těchto linií v dotčeném bloku.
Využití objektu především musí odpovídat funkčnímu využití dle ÚPn. Je vhodné s
městskou částí Praha 5 včas konzultovat, jaké jsou potřeby území ve vztahu k občanské
vybavenosti v lokalitě záměru. Městská část Praha 5 vítá vznik vhodné i drobné
vybavenosti v parterech budov. Zejména u smíšené funkce SV dle ÚPn je vhodné s
městskou částí Praha 5 včas konzultovat navržené druhy funkcí v objektu a jejich
procentuální zastoupení.
Přizpůsobení záměru charakteru území je vhodné konzultovat s Odborem územního
rozvoje Úřadu městské části Praha 5 (dále jen OÚR).


4.
Prostřednictvím OÚR požádat městskou část Praha 5 o vyjádření k záměru. V případě,
že je záměr navržený v souladu s Pravidly, předloží OÚR záměr k projednání Výboru
územního rozvoje Zastupitelstva městské části Praha 5 (VÚR).
Vyjádření městské části Praha 5 k záměru
Usnesení VÚR je zásadním podkladem pro posouzení záměru orgány samosprávy
městské části Praha 5. Vyjádření městské části Praha 5 obdrží žadatel prostřednictvím
OÚR.