Vyhláška hl. m. Prahy č. 10/1993 Sb. o památkové zóně Barrandov

Obecné informace

  • Číslo: 10/1993
  • Sbírka: 8/1993
  • Datum vydání: 28. 09. 1993
  • Datum účinnosti: 01. 11. 1993

Název

Vyhláška hl. m. Prahy, o prohlášení částí území hlavního města Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany

Obsah

Rada zastupitelstva hlavního města Prahy se usnesla dne 28. 9. 1993 vydat po předchozím projednání s ministerstvem kultury České republiky podle § 24 odst. 1 a § 45 písm. l) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění zákona ČNR č. 302/1992 Sb. a v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zákona ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Vymezení památkových zón

1) Za památkové zóny se prohlašují tyto části hlavního města Prahy: a) „Vinohrady, Žižkov, Vršovice“ v městské části Praha 2, 3 a 10 b) „Nusle“ v městské části Praha 2 a 4 c) „Karlín“ v městské části Praha 8 d) „Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice“ v městské části Praha 6 a 7 e) „Smíchov“ v městské části Praha 5 f) „Staré Bohnice“ v městské části Praha 8 g) „Stará Hostivař“ v městské části Praha 10 h) „Barrandov“ v městské části Praha 5 i) „Baba“ v městské části Praha 6.

2) Charakteristika památkových zón a jejich vymezení (popis hranic) je uvedena v příloze č. 1 této vyhlášky.

3) Přesné hranice památkových zón jsou zakresleny v uliční mapě hlavního města Prahy Českého úřadu geodetického a kartografického v měřítku 1 : 10 000, která je uložena v Pražském ústavu památkové péče, tyto hranice jsou dále zakresleny v situačním plánku, který je přílohou č. 2 této vyhlášky.

Čl. 2
Poslání památkových zón

Posláním památkových zón je zachovat a trvale chránit kulturně-historické a urbanisticko-architektonické hodnoty vybraných částí území hlavního města Prahy, aby jako organická součást životního prostředí sloužily kulturním, výchovným, společenským a hospodářským potřebám společnosti.

Čl. 3
Předmět ochrany v památkových zónách

Předmětem ochrany v památkových zónách jsou: a) historický půdorys a jemu odpovídající prostorová a hmotná skladba b) urbanistická struktura, uliční interiéry spolu s povrchy komunikací (zejména mozaiková dlažba chodníků, historická komunikační dlažba), charakter objektů a pozemků, architektura objektů a jejich exteriéry, veřejné interiéry včetně řemeslných a uměleckořemeslných prvků, c) historické podzemní prostory (zejména historické sklepy s klenbami, štoly apod.), d) panorama památkových zón s hlavními dominantami v blízkých a dálkových pohledech, e) historické zahrady a parky, doplňkové parkové-zahradní plochy a prvky, tvořící nedílnou součást krajinného celku, nebo historického prostředí.

Čl. 4
Podmínky pro stavební a další činnost

Pro zabezpečení ochrany a regenerace památkových zón se stanoví tyto podmínky: a) při pořizování územně plánovací dokumentace, musí být vymezena a respektována vhodná základní funkce památkových zón v prostorovém a funkčním uspořádání území, jakož i zhodnocována urbanistická skladba území, b) využití prostorů, ploch, území a staveb v památkových zónách musí být v souladu s jejich charakterem, architekturou, kulturní hodnotou, kapacitními a technickými možnostmi, c) veškeré úpravy prostorů, ploch, území a staveb musí směřovat k jejich estetickému, funkčnímu, technickému, kulturnímu a společenskému zhodnocení s ohledem na charakter památkových zón, d) při nové výstavbě, přestavbě a modernizaci musí být zohledněn charakter a měřítko zástavby a prostorové uspořádání památkových zón, rozsah nové výstavby, přestavby a modernizace musí být přiměřený památkovému významu jednotlivých částí památkových zón.

Čl. 5
Kontrolní orgány a opatření při porušení povinností

1. Dozor a odborný dohled ve věcech státní památkové péče na území památkových zón vykonává Magistrát hlavního města Prahy a Pražský ústav památkové péče.

2. Porušení povinností stanovených touto vyhláškou je správním deliktem a bude projednáno v souladu s obecně závaznými předpisy.

Čl. 6
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti od 1. 11. 1993.

RNDr. Jan Koukal, CSc. v. r.
primátor hlavního města Prahy

RNDr. Jiří Exner v. r.
náměstek primátora hlavního města Prahy