Zrušení hřiště Na Habrové – Aktualizovaný vývoj kauzy

Informace o jednání Rady MČ Praha 5 o záměru získat pro účel bytové výstavby státní pozemky, na kterých se nalézá dětské hřiště Na Habrové, se stala hlavním letním tématem diskuzí na Barrandově. Náš článek nazvaný „Kdo chce zrušit dětské hřiště Na Habrové?“ jsme proto během léta doplňovali o zápisy z jednání a vyjádření odborů ÚMČ Praha 5 tak, jak se nám je dařilo získávat. Přesto příliv nových informací vyžaduje nový článek obsahující především dokumenty.

Státní i obecní úředníci zodpověděli naše dotazy

Zásluhou mnoha místních občanů, kteří se hrozbou vykácení vzrostlých stromů a zrušení hřiště cítili velmi dotčeni, jsme získali přístup i k informacím, které MČ Praha 5 prohlásila za neveřejné i k poměrně detailním informacím o postupu státu vůči MČ Praha 5. Vcelku příznivě nás překvapilo jednání obecních a zejména státních úředníků. Dva odbory ÚMČ P5 i ředitelka ÚZSVM nám zaslali písemné odpovědi i podrobný popis stavu, ve kterém se jednání o převodu pozemku nalézá. Horši je to s reakcí politiků, kteří celou akci rozpoutali. Posuďte sami:

Vývoj kauzy s odkazy na dokumenty

21.6.2017 – Rada MČ Praha 5 odsouhlasila návrh požádat stát o bezúplatný převod pozemků pod dětským hřištěm za účelem bytové výstavby. (Text usneseníDůvodová zpráva )

4.7.2017 MČ P5 požádala Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen ÚZSVM) o bezúplatný převod obou pozemků za účelem výstavby sociálních bytů.

17.7.2017 – Na webu BARRANDOV.org jsme zveřejnili článek „Kdo chce zastavět dětské hřiště Na Habrové?“ a na jeho základě se řada občanů obrátila na radní i úředníky s dotazy a vyjádřeními nesouhlasu se záměrem zastavět hřiště.

31.7.2017 – Rada MČ Praha 5 zamítla žádost soukromé osoby o koupi sousedního pozemku (Text usnesení, Důvodovou zprávu radnice nezveřejnila z důvodu uvedených osobních údajů) Přesto jsme ji získali a Důvodovou zprávu zveřejňujeme po začernění osobních údajů. Žadatel o koupi pozemků podniká v realitách.

1.8.2017 – Odbor správy veřejného prostranství a zeleně ÚMČ Praha 5, který je provozovatelem veřejných dětských hřišť, odpověděl Spolku, že o záměru hřiště zrušit a stromy vykácet, nic neví. Záměr byl v Radě MČ hlasován bez konzultace s ním. (Text odpovědí OSVPZ ÚMČ P5)

4.8.2017 – ÚZSVM sdělil MČ P5, že žádosti o převod pozemků nevyhoví. Důvodem je skutečnost, že MČ deklarovaný veřejný zájem výstavby bytů není veřejným zájmem z pohledu státu. (Text e-mailu vyvětlující postoj ÚZSVM k žádosti MČ P5)

Doplněno o Odpověď ÚZSVM radním MČ P5 na dopis z 4.7.2017.

Srpen 2017 – na Spolek se obraceli obyvatelé Barrandova s návrhy zapojit do řešení jejich dobré osobní vazby na televizi, právníky, opoziční komunální politiky, ombudsmana, památkový úřad apod.

8.9.2017 – Ředitelka ÚZSVM v zastoupení nás podrobně seznámila s postojem státu k žádosti MČ P5, dopisem zaslaným MČ P5 z 4.8. Mj, uvedla, že ještě před podáním žádosti MČ o převod pozemků podala žádost o koupi pozemků soukromá osoba. Výběrové řízení ještě vypsáno nebylo. (Text e-mailu vyvětlující postoj ÚZSVM k žádosti MČ P5)

10.9.2017 – Spolek na ochranu Barrandova zaslal do datové schránky MČ P5 výzvu k právnímu zajištění pozemků pro účel provozování dětského hřiště ve veřejném zájmu na dobu 20 let a zákazu převodu či prodeje třetí osobě. (Text dopisu radním MČ P5)

11.9.2017 – Spolek Trilobit Barrandov z.s. poslal radním MČ P5 otevřený dopis ze žádostí o zachování dětského hřiště a uveřejnil jej na svém webu. (Text otevřeného dopisu radním)

11.9.2017 – Spolek na ochranu Barrandova obdržel poštou odpověď Odboru majetku a investic ÚMČ Praha 5. Podle dopisu MČ P5 ještě nemá ujasněno, jak pozemky využije. (Text odpovědi OMI ÚMČ P5)

13.9.2017 – Při zasedání Výboru pro životní prostředí byl v bodě Různé diskutován požadavek zachování hřiště adresovaný radě MČ. Podle svědectví účastníka jednání: „..pan radní Damašek podal informaci, že MČ jedná o získání pozemku za účelem scelení. Vyjádřil se, že pozemeček je malý, že by se na něj vešla jedna bytovka nebo 2 – 3 sociální byty. Přijalo se usnesení ve smyslu, že majetkové vztahy se teprve řeší a pokud se MČ podaří pozemky získat, že hřiště nebude zrušeno bez náhrady….Na návrh stávající hřiště rekonstruovat a rozšířit, byly odpovědí kamenné obličeje..“ (Zápis z jednání VŽP 2017-09-13)

19.9.2017 – Při 20. zasedání zastupitelstva MČ Praha 5 přednesla členka zastupitelstva mgr. Martina Pokorná interpelaci ve věci rozšíření hřiště Na Habrové a výstavbu nového hřiště v ulici Devonské. ( Přepis interpelace)

Ústní reakce pana starosty a 2 členů Rady MČ si poslechněte od času 4:00 na zvukovém záznamu. Zvukový záznam interpelace a odpovědi 3 radních:

Pan starosta argumentuje, že na Barrandově je nejvyšší počet dětských hřišť, jaký kdy zažil. Barrandov ovšem zaměňuje se vzdáleným Sídlištěm Barrandov, jež nazývá nový Barrandov, který prý není daleko. Na Barrandově je však pouze právě toto jediné hřiště Na Habrové. Na nejbližší hřiště na Sídlišti Barrandov by děti místo jen vyběhnutí z domu  musely jet autobusem 4 zastávky s přestupem (1,6km pěšky). Pan radní Homola pak ve své reakci tvrdí, že pozemky již nelze od státu získat jinak než odkoupením v soutěži či dražbě a to ani za účelem hřiště.

22.9.2017 – Zdroj z ÚZSVM potvrzuje, že stát je bezpochyby ochoten pozemky převést na MČ zdarma, pokud na nich bude provozovat 20 let dětské hřiště. To stát spolu s např. péčí o zeleň uznává za veřejný zájem na rozdíl od výstavby (i sociálního) bydlení.

27.9.2017 – Senátor Václav Láska podpořil úsilí Spolku a požádal Radu MČ P5 o přehodnocení záměru a současně nabídl právní pomoc při podání žádosti o bezúplatný převod pozemků za účelem provozování dětského hřiště ve veřejném zájmu. ( Dopis senátora V.Lásky Radě MČP5 )

27.9.2017 – Senátor Václav Láska po dohodě se Spolkem požádal ÚZSVM o stanovení podmínek pro podání žádosti o bezúplatný převod pozemků za účelem provozování dětského hřiště ve veřejném zájmu. ( Dopis senátora V.Lásky ÚZSVM ).

3.10.2017 – Starosta MČ P5 ing.Pavel Richter písemně odpověděl na interpelaci mgr. Martiny Pokorné z 19.9.2017.  V odpovědi uvedl, že mu nejsou známy skutečnosti uvedené v interpelaci. A my dodáváme, že tyto skutečnosti jsou uvedené též v dokumentech zveřejněných shora na této stránce. (Písemná odpověď starosty na interpelaci).

24.10.2017 – ÚZSVM zaslal Senátoru Václavu Láskovi  odpověď na žádost z 27.9. ( Dopis ÚZSVM senátoru V.Láskovi ). V úvodu je přiloha – Dopis ÚZSVM radním MČ P5.

8.11.2017 – Senátor Václav Láska dopisem připomněl radním MČ P5, že nedostal odpověď na dopis z 27.9.2017 a znovu požádal o přehodnocení záměru výstavby a zachování dětského hřiště. (Druhý dopis senátora V. Lásky radním MČ P5)

O co radním jde?

Radnice státní pozemky chce pro malou bytovou výstavbu. Tím by ovšem zrušila na nich dnes fungující dětské hřiště. Stát bytovou výstavbu nepovažuje za veřejný zájem a radnici pozemky zadarmo nedá. Pro účel, který není veřejným zájmem  může pozemky pouze prodat nejvyšší nabídce. O koupi již projevil zájem i podnikatel v realitách. Ten by se s radnicí přetahoval o cenu ve výběrovém řízení. Přitom stát by pozemky radnici dal zadarmo právě na dětské hřiště provozované ve veřejném zájmu. Radnice by se ovšem musela zavázat, že bude dětské hřiště Na Habrové provozovat 20 let a pozemky neprodá. A to je přesně to, co chtějí obyvatelé Barrandova.

Radnice zatím ničím nepřesvědčila, že jí na barrandovských dětech záleží. Teď má příležitost.

Sledujte na našich stránkách…

KONEČNĚ OBRAT! RADNICE USTOUPILA!

27.11.2017 – Odbor majetku a investic ÚMČ P5 potvrdil písemně, že radnice ustoupila od záměru zastavět dětské hřiště a požádala ÚZSVM o pozemky za účelem revitalizace dětského hřiště a zeleně. (Dopis senátoru Láskovi s potvrzením změny záměru)

Děkujeme a pomáhejte dál

Děkujeme všem, kteří nám nabídli pomoc a jsou ochotni i nadále organizovat akce na podporu zachování hřiště, nabízejí mediální prostor v novinách i televizi, vazby na vysoké úředníky, politiky i právníky. Je radostné sledovat, jak taková hrozba dá dohromady spoustu lidí různých odborností, kteří se dosud neznali.

Pokud chcete abychom i nadále uveřejňovali dostupné dokumenty, které se mohou týkat kvality budoucího života na Barrandově, můžete nás podpořit i touto formou.

Nejsme Wikileaks a nemáme ambice jimi být. Nicméně zveřejňování dokumentů, které mají změnit naše okolí, považujeme i nadále za důležité. A bez Vaší pomoci a spolupráce bychom to nedokázali.

Jeden myslel na “Zrušení hřiště Na Habrové – Aktualizovaný vývoj kauzy

  • 19 prosince, 2019 (12:14)
    Trvalý odkaz

    V odpovědi pana starosty na interpelaci mgr.Pokorné ( její návrhy byly jediné konkrétní a podnětné) mně zaujalo vyjádření že stavební pozemky jsou v  územním plánu zařazenv jako čistě obytné. Ten termín „čistě obytné “ znamená tedy pouze bezohlednou výstavbu bytů v  současé době k  drahému prodeji nebo k  drahému pronájmu. V ůzemním plánu by snad součástí obytných staveb mělo vždy patřit i přijatelné okolí, hlavně ne na ůkor místních obyvatel v dané lokalitě a s ohledem na pohodu bydlení. Úředníci v MČ nevědí a nechtějí se vyjadřovat co bude za 20 let. Ale místní obyvatelé v  tom mají jasnější představy a  bojují i  za svou budoucnost , díky svým místním spolkúm se jim podaří uhájit ve svém okolí zdravé a pohodlné bydlení.

    Reagovat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..